Percolatieveld

Bij dit type wordt het water via een bovengronds verdeelsysteem (kleine installaties) op het veld gepompt. Het water dringt in de bodem, hierbij komt er ook lucht (O2) mee in de bodem. Het zuiveringssysteem is nu niet meer enkel afhankelijk van de zuurstof die de planten in de bodem brengen, maar ook van de zuigkracht van het percolatieveld. Op ongeveer 1 m diepte wordt het water opgevangen in drains zodat het kan afgevoerd worden naar een waterloop. Indien de waterkwaliteit zeer goed is kan men het gewoon in de grondwaterlagen laten doordringen zodat drains en ondoordringbare folies niet meer nodig zijn.

Opmerking : niet alle waters die gezuiverd worden voldoen aan de normen. Reducties van 75% tot 99% liggen nochtans binnen de mogelijkheden. Ook met de wettelijkheid van de rietvelden zijn er nog problemen.

Ook een veel toegepast systeem is eerst een bezinkput installeren (om de zwaarste deeltjes, vlokken te laten zinken), gevolgd door een vloeiveld zodat hier de kleinere deeltjes botsen tegen de stengels van het riet en dus door de stilstand naar de bodem zinken. Uiteindelijk komt het water dan terecht in een percolatieveld.


Prestatie

De pathogene kiemen worden nagenoeg totaal verwijderd en met het ouder worden van het veld zal het steeds verbeteren. Bij dit systeem is de seizoensgebondenheid nagenoeg onbestaande. Men rekent hier eveneens op 5.000 IE per hectare (Bij kleinere systemen wel 5 m▓/ IE). Men mag niet uit het oog verliezen dat wanneer een veld volgroeid is het meestal onmogelijk zal zijn om een verstopping te verhelpen wat bij een onbegroeid veld wel het geval zal zijn. Hieruit kan met het belang afleiden van een degelijk primaire voorbehandeling van het afvalwater (zeven, bezinken, drijven).

De inpassing van een percolatieveld in het landschap verloopt zeer vlot aangezien de lage bermen die een percolatieveld omgeven zeer snel gekoloniseerd worden door het aanwezige riet zodat een extra beplanting totaal overbodig is. De vorm van het veld heeft geen enkel belang.

Het positieve effect op de hydraulische doorlaatbaarheid en de stabilisatie van de grond door de begroeiing treedt pas na enkele jaren op. Indien dus de bodem niet voldoet voor infiltratie en percolatie moet men er ook niet aan beginnen. Het is dus best om voor men met de aanplanting begint het veld gedurende enkele weken belast, als er zich geen infiltratiemoeilijkheden voordoen kan men met de aanplanting beginnen.

Een percolatieveld kan men dus bijgevolg direct in gebruik nemen, men moet dus niet wachten vooraleer de planten volledig zijn ontwikkeld.


Aanleg rietgracht

Men moet een grondige inventarisatie maken van de afvalstromen. De helling en het bodemprofiel waar de gracht moet komen is vrij belangrijk. Bij de berekening van de nodige oppervlakte moet men rekening houden met het debiet van het te reinigen water en de vuilvracht (10 m2 per IE voor vloeivelden en 5 m2 voor een percolatieveld).

Om de overlevingskansen te optimaliseren moet bij het aanplanten rekening gehouden worden met de weersomstandigheden, het uitgangsmateriaal, het tijdstip van planten en de plantmethode. Het beste tijdstip is gelegen tussen mei en juni, maar het mag zeker geen schraal, droog en zonnig weer zijn. Men plant best ongeveer 8 Ó 10 planten per m2.

Om de concurrentiekracht van de aanplantingen te bevorderen moet er gezorgd worden voor een onkruidvrije berm door ruimen en / of chemische behandeling. Men plant het best aan in een vochtige bodem. Gedurende de maanden die volgen mogen de planten niet onder water komen te staan.


Opzoeken

Nieuws

Lancering van onze nieuwe website

Meer info